Čo by asi na to povedal Štefánik? - vyhlásenie súťaže

Vyhlasujeme prvú súťaž Európskej noci výskumníkov 2019

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny, Metodicko-pedagogické centrum a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasujú pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika literárnu súťaž Štefánikova pohľadnica a Štefánikov list. 

Podmienky účasti:

Text: pohľadnicu či list píše Štefánik zo svojich ciest domov alebo z domu niekomu, koho spoznal v zahraničí. Daná osoba môže byť historicky existujúca alebo vymyslená, ale musí zapadať do danej doby. Text musí odrážať dané obdobie, mal by priniesť nejaký neočakávaný alebo vtipný moment, nemal by len rekapitulovať známe fakty.

Štefánikova pohľadnica:

  • Kategória ZŠ Pre základné školy (5.-9. ročník a príma až kvarta 8-ročných gymnázií)
  • Úloha: napísať pohľadnicu z výskumného pobytu v prvej osobe, v role M. R. Štefánika v slovenskom jazyku.
  • Rozsah: približne 200 slov
  • Forma: výtvarné umenie z druhej strany je povinnosťou, nie 3D

Štefánikov list:

  • Kategória SŠ Pre stredné školy, gymnáziá, 8-ročné gymnáziá a bilingválne gymnáziá (1.-4. či 5. ročník, kvinta až oktáva):
  • Úloha: napísať list z výskumného pobytu v prvej osobe, v role M. R. Štefánika vo francúzskom jazyku
  • Rozsah: približne 2000 slov

Termín spracovávania: do 4. 5. 2019 (23:59) 

Prípravná fáza: Učitelia si naštudujú spolu so žiakmi (résumé) Štefánikovho života, jeho aktivít, ciest atď. spolu s menami osôb, ktoré stretol, aby sa mali čím inšpirovať.

Fáza odovzdávania: Prosíme naskenovať všetky strany najneskôr do 4.5.2019, mailom na sutaz.stefanik@gmail.com

Fáza hodnotenia: zozbierané práce budú roztriedené do kategórií, očíslované anonymne, rozposlané hodnotiacej porote. Vytvorí sa hodnotiaca škála, podľa ktorej bude porota hodnotiť. Po spriemerovaní výsledkov všetkých členov poroty dostaneme konečné hodnotenie. Výsledky a ceny budú slávnostne odovzdané na Európskej noci výskumníkov v Bratislave dňa 27. septembra 2019.

Práce budú prezentované a vystavené v galérii Metodicko-pedagogického centra v Bratislave, v priestoroch participujúcich organizácií.

Koordinátori:

za SOVVA –  Jakub Uhlík uhlik@sovva.sk
za SAUF – Mgr. Zuzana Humayová zuzika10@gmail.com