V-klub

V-klub

30.09.2022, piatok 9:00 - 23:00

vstup voľný

Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava 1 

PROGRAM- BROŽÚRA (na stiahnutie)

Moderátor: Pavol Vitko, publicista a autor literatúry faktu

                         Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

                         Konšpirátori.sk

                        Medzinárodné laserové centrum 

                       Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity

                       Archeologický ústav SAV, v. v. i.

                       Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave 

                       Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

                       Pedagogická fakulta, UKF v Nitre

                       Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

                        Jakub Šrol, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Ústav experimentálnej psychológie

                        Kristína Blažeková, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, CPPPaP Nitra, OZ Zvol si info

                        Dušan Ondrušek, Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), o. z

                        Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied

                        Dušan Škvarna, katedra histórie, Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

                        Silvia Porubänová sociologička a výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva

                        PhDr. Daniela Kováčová PhD. vysokoškolská pedagogička, Katedra filozofie, filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

                        Lucia Yar, EURACTIV Slovensko

                        Lucia Balážová, DrSc., Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

                        Allan Böhm, Premedix Clinic & Academy a Univerzita v Oxforde

                        Jaroslav Frnda, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline

                        Daniel Jablonski, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave                        

                      Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdii

                       Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja, Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre