Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.

Nadácia aktívne vyhľadáva potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snaží sa poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby jej pomoc a podpora znamenala skutočný a trvajúci rozdiel. Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových programov sa dlhodobo venuje vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbá na jej udržateľnosť. Pri činnosti prirodzene prihliada na sociálne a zdravotne znevýhodnených, ako aj na environmentálne dopady.

Vďaka pomoci Nadácie Kia Slovakia sa darí rekonštruovať a revitalizovať verejné priestory, nemocnice, vzdelávacie aj športové zariadenia, budovať cyklotrasy a zlepšovať materiálne podmienky pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Odpovede na otázky poskytol správca Nadácie Kia, pán Tomáš Kováč. 

Čo by sa malo spraviť pre to, aby sa zvýšila dôvera vo vedu a vedecké poznatky v očiach slovenskej spoločnosti?

Veríme, že dôvera vo vedu je úzko spojené so vzdelaním. Náš svet je zložitý a porozumieť mu môžeme len ak poznáme aspoň základné prírodné zákonitosti a dokážeme kriticky myslieť. Práve tieto schopnosti podporujeme u žiakov od materských až po stredné školy, v ktorých sa zaujímavými technickými pomôckami snažíme u detí rozvíjať prirodzenú zvedavosť a kreativitu. Zvýšeniu dôvery by mohli pomôcť aj vedecko-popularizačné aktivity a najmä osobné skúsenosti s technológiami a odborníkmi a odborníčkami z vedeckej oblasti.

 

Ak by ste mali vybrať jednu aktivitu, ktorú si môže každý osvojiť a pravidelne začať vykonávať, aby zmiernil dopady klimatickej krízy, ktorá by to bola?

Za základ stále považujeme samotné uvedomenie si, že tu klimatická kríza je a že aj pôsobenie jednotlivca môže mať na ňu vplyv. Aktivít je mnoho – triedenie odpadu, obmedzenie konzumácie živočíšnych výrobkov, znižovanie spotreby energií, zmena nákupného správania. V tejto súvislosti sa snažíme prepájať tému udržateľnosti a aktivizovať dobrovoľníctvo, pričom podporujeme aktivity čistenia verejných plôch, vodných zdrojov a zelené projekty. Ak by sa každý nad rámec bežných činností vedel zapojiť aspoň raz ročne do takýchto iniciatív, mohlo by to vytvoriť novú kultúru v našich komunitách s pozitívnym celospoločenským dopadom.

Ktorý technologický objav alebo inovácia môže v súčasnosti pomôcť k záchrane životného prostredia?

Efekty technologických inovácií a objavov je podľa nás potrebné vyhodnocovať s časovým odstupom a vzhľadom na ich pôsobenie na všetky súvisiace ekosystémy a spoločenské vzťahy. Nevieme vyhodnotiť, ktoré sú v súčasnosti tie najvýznamnejšie k záchrane životného prostredia, vieme však, že je potrebné neustále zvyšovať záujem ľudí o udržateľnosť, vyhodnocovať dopady aktuálnych inovácii a smerovať investície do výskumu nových projektov a technológií.