10 - LIFE IP Slov...

10 - LIFE IP Slovensko - Zlepšenie kvality ovzdušia

  • Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Slovenská agentúra životného prostredia

10 - LIFE IP Slovensko - Zlepšenie kvality ovzdušia

Informácie

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam dosiahnutým v posledných rokoch je situácia stále neuspokojivá. Na kvalitu ovzdušia negatívne vplýva najmä prekračovanie koncentrácií prachových častíc PM10 a jemných prachových častíc PM2,5, benzo(a)pyrénu, oxidu dusičitého NO2 a prízemného ozónu. Hlavnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú lokálne kúreniská so spaľovaním tuhých palív v domácnostiach, doprava, priemysel a energetika.