16 - Premeňme odp...

16 - Premeňme odpad na energiu

  • Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky

16 - Premeňme odpad na energiu

Informácie

Odpad je celospoločenský problém. Ľudský život je od nepamäti spojený s tvorbou odpadu, ktorý je v súčasnosti buď ukladaný na skládky, recyklovaný a opätovne využívaný, alebo energeticky zhodnocovaný. V súčasnej dobe energetickej krízy je energetické zhodnocovanie odpadu obzvlášť aktuálne, pretože odpad môže byť významným zdrojom energie. Energia z odpadu sa môže využívať na vykurovanie a výrobu elektrickej energie alebo aj na výrobu ušľachtilých palív. V stánku budú prezentované rôzne spôsoby ekologického a environmentálne prijateľného energetického zhodnocovania odpadu, ako napríklad spaľovanie a spoluspaľovanie odpadu vo veľkých zdrojoch tepla, alebo využitím moderných spôsobov ako sú splyňovanie a pyrolýza odpadu.

Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky