18 - Simulácie a ...

18 - Simulácie a automatizácie vo vodnej doprave

  • Téma: Doprava
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

18 - Simulácie a automatizácie vo vodnej doprave

Informácie

V našom stánku budú prezentované najnovšie trendy v oblasti zvyšovania autonómnosti plavidiel a plavebnej prevádzky pomocou simulácií a automatizácie dopravno-prepravných procesov. Prezentované budú možnosti automatizácie plavebnej prevádzky na vnútrozemských vodných cestách a simulácie plavby prostredníctvom lodných simulátorov.

www.fpedas.uniza.sk/sk/