16 - Žiarenie a ž...

16 - Žiarenie a život

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie

16 - Žiarenie a život

Informácie

Účastníkovi budú sprostredkované informácie o základných vlastnostiach elektromagnetického a ionizujúceho žiarenia vo vzťahu k človeku a k vybraným zložkám životného prostredia. O negatívnych a pozitívnych účinkoch zdrojov žiarenia. O význame izotopovo modifikovaných zlúčenín a rádiofarmák v nukleárnej medicíne. O využití žiarenia vo vede, technike a pre potreby ľudskej spoločnosti. Základné vlastnosti, ktorými sa jednotlivé typy ionizujúceho žiarenia odlišujú budú prezentované demonštračnými pokusmi.