43 - VODA - dôlež...

43 - VODA - dôležitá strategická surovina dneška

  • Téma: Hydrológia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav hydrológie Slovenská akadémia vied, v. v. i.

43 - VODA - dôležitá strategická surovina dneška

Informácie

Tematické zameranie:
Ako napovedá názov stánku ÚH SAV, v.v.i., vplyvom klimatickej zmeny sa voda stala najmä v posledných rokoch kľúčovou strategickou surovinou. Ústav je jedinou vedeckou inštitúciou na Slovensku, ktorá skúma zdroje povrchových a podpovrchových vôd komplexne, z hľadiska ich kvantity aj kvality. Náplň práce našich pracovníkov je založená na teoretickom, laboratórnom i terénnom výskume, pri ktorom sú využívané výsledky priamo z vlastných experimentálnych povodí. Naše pracoviská sú v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a v Michalovciach a sú vybavené špičkovou modernou prístrojovou technikou. Dlhoročné skúsenosti a jedinečná kombinácia vedeckej odbornosti našich pracovníkov poskytujú možnosť navrhovania uskutočniteľných riešení súčasných problémov z oblasti hydrológie nielen v rámci Slovenska, ale aj v celosvetových podmienkach. Vykonávame nezávislý výskum, orientovaný najmä na získavanie originálnych poznatkov o hydrologickom cykle (príčiny povodní, resp. sucha, mechanizmus prúdenia a transportu látok vo vodnom prostredí, .....) a o dopadoch globálnych, regionálnych i lokálnych javov na vodné zdroje v krajine (klimatická zmena, antropogénna činnosť, znečistenie,...), ako aj výučbu v oblasti environmentálnych a vodohospodárskych vied s cieľom rozširovať vedomosti o obehu a kvalite vody v prírode. Úloha Ústavu hydrológie SAV, v. v. i. na Slovensku je nezastupiteľná. Rastúce nároky na zásobovanie vodou a ochrana krajiny pred povodňami a suchom vyžadujú zintenzívnenie výskumu v oblasti hydrológie na Slovensku.
Klimatická zmena významne ovplyvňuje aj pôdne sucho, preto pracovníci Oddelenia hydrológie podpovrchových vôd okrem iného skúmajú, ako je možné zadržať vodu v poľnohospodárskej pôde a v krajine. Biouhlie je materiál, ktorý môže pozitívne zmeniť vlastnosti pôdy. Ako biouhlie vyzerá a aké zmeny nastanú po jeho aplikácii do pôdy, sa dozviete v jednej z prezentácií v našom stánku. Množstvo ton plastického odpadu, ktoré sa nachádza v prírode, ovplyvňuje aj vlastnosti pôdy. Mikroplasty (častice plastu < 5 mm), vznikajúce rozpadom veľkého plastového odpadu alebo z priameho environmentálneho znečistenia, ovplyvňujú aj rast pestovaných plodín. Ako mikroplasty ovplyvňujú pôdu a rastlinu, ukážu pracovníci tohto oddelenia v ďalšej časti stánku Ústavu hydrológie SAV, v.v.i.
Pracovníci Oddelenia hydrológie povrchových vôd svojimi ukážkami objasnia fakt, že prírodné riziká, ktoré vznikajú ako súčasť atmosférických porúch, klimatických zmien, geologického a geomorfologického vývoja územia, je nevyhnutné akceptovať a prispôsobiť sa ich výskytu adekvátnymi opatreniami. Je nevyhnutné predvídať riziko mimoriadnej udalosti, ktorá môže narušiť prírodné prostredie, stavby, náš život a majetok. Aj sucho patrí medzi prírodné riziká. Líši sa však od ostatných, z ktorých väčšina (povodne, zemetrasenia, ...) vzniká veľmi rýchlo (niekedy bez akéhokoľvek varovania) a má veľmi rýchly priebeh. Sucho sa naopak vyznačuje pomalým vznikom a vývojom (trvá mesiace) a môže trvať celú sezónu, rok či dokonca celú dekádu. Stanovenie začiatku a konca sucha je veľmi zložité, vyžaduje si analýzu niekoľkých meteorologických, ale aj hydrologických charakteristík. Efekty pôsobenia sucha majú kumulatívny charakter, veľkosť intenzity sucha sa zvyšuje s každým ďalším dňom. S dopadmi po extrémnom suchu sa stretávame ešte niekoľko rokov po výskyte normálnych dažďov. V ďalšej časti nášho stánku pracovníci Oddelenia hydrológie povrchových vôd objasnia problém, vznikajúci v posledných desaťročiach na nížinných tokoch SR - celoročný výskyt vodnej vegetácie v tokoch, tečúcich Podunajskou, Východoslovenskou a Záhorskou nížinou, ktorý je následkom výrazného nárastu teploty vzduchu (teplejšie letá a miernejšie zimy). Toto spôsobuje zníženie kvality vody v nich a následný nárast ich zanášania sedimentami, čo spôsobuje aj zmeny prietokových pomerov v týchto tokoch. Otázke kvality vody bude venovaná pozornosť aj v tej časti stánku, v ktorej pracovníci predvedú prístroje na meranie kvality vody a jej ukazovateľov. Jednou z perspektívnych technológií pre redukciu a retenciu odtoku v urbanizovaných územiach je zelená infraštruktúra (napr. zelené strechy), ktorá vďaka svojej hydrologickej funkcii v urbanizovanom území má veľkú schopnosť redukcie a retencie zrážkového odtoku. Táto schopnosť môže byť jeden z rozhodujúcich faktorov trvalo udržateľného rozvoja miest, najmä v súvislosti s predpokladanou zmenou klímy. Táto problematika je tiež súčasťou prezentácie v stánku nášho ústavu.

Obsah a priebeh aktivít:
ukážky biouhlia, mikroplastov a meranie fotosyntézy; ukážka možnosti merania multiparametrickou sondou YSI (sonda, schopná merať viac údajov naraz, napr. teplota, rozpustený kyslík, vodivosť, celkové množstvo rozpustených látok, pH; ukážky stanovenia rôznych ukazovateľov kvality vody v znečistených vzorkách vody; ukážky prístrojov na meranie rýchlostí prúdenia vody a prietoku v otvorených korytách (FlowTracker a River Surveyor (SonTek/YSI), videoukážky spôsobov merania ich zanesenia a odoberania vzoriek nánosov na zrnitostný rozbor (Beeker Sampler, Multisampler) na zistenie ich priepustnosti, ovplyvňujúcej interakciu s podzemnou vodou, hydrografického mapovacieho zariadenia EcoMapper (schopného samostatne sa pohybovať na povrchu a pod povrchom vodnej hladiny a vykonávať zber hĺbkových údajov a kvalitatívnych parametrov vody (teplota, konduktivita, pH, rozpustený kyslík, ORP) ; ukážka aplikácie zelenej infraštruktúry; model monitorovania opakovania hydrologických cyklov